Algemene voorwaarden

Net als jij houden wij niet van conflicten. In onze algemene voorwaarden lees je wat je van ons kunt verwachten en wij van jou. Dan weten we altijd waar we aan toe zijn met elkaar. En mocht er een keer wat zijn, dan lossen wij dat het liefst in goed onderling overleg op.

 


 

Spelregels voor bouwen met Rijkhuis®

Wij vertrouwen op onze relatie met onze klanten. En op het Burgerlijk Wetboek, waarin de meeste zaken goed en duidelijk geregeld zijn. Daarom houden wij het kort en simpel. Eigenlijk spreken we liever over de ‘spelregels voor bouwen met Rijkhuis®’. De spelregels waar we ons allemaal aan moeten houden.

Je kunt deze spelregels hieronder lezen. Lees je ze liever later op je gemak door? Download dan hier onze algemene voorwaarden.


1. Opdracht

 1. De opdrachtbevestiging bevat alle relevante informatie voor de locatie en de omvang van de opdracht.
 2. Rijkhuis verplicht zich om de opdracht uit te voeren conform de afspraken die vastliggen in de opdrachtbevestiging.
 3. Rijkhuis heeft de locatie bezocht voor het aanbieden van de opdrachtbevestiging en heeft alle kosten in de opdrachtbevestiging opgenomen.
 4. De opdrachtbevestiging is 6 weken geldig na dagtekening en heeft tot aan de ondertekening de status van een offerte.
 5. Alle ondertekenende partijen zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor het nakomen van de gehele opdracht.
 6. Bij tegenstrijdigheden in de contractstukken informeren wij elkaar hierover en lossen we dit samen op redelijke gronden op.
 7. Meer- en/of minderwerk kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en zal verrekend of voldaan worden voor de oplevering van de opdracht.
 8. Kostenverhogende omstandigheden zijn voor rekening van Rijkhuis® tenzij de opdrachtgever te kwader trouw heeft gehandeld.

 

2. Oplevering

 1. De opdracht wordt uiterlijk op de datum die overeengekomen is in de opdrachtbevestiging opgeleverd.
 2. Rijkhuis nodigt de opdrachtgever 2 weken voor de oplevering schriftelijk uit voor het opleveren van de opdracht.
 3. Tijdens de oplevering wordt een opleveringsrapport opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
 4. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is bij de oplevering en/of niet reageert op de uitnodiging tot oplevering, dan geldt de opdracht als opgeleverd.
 5. Wanneer de opdrachtgever het werk/de opdracht in gebruik neemt, dan geldt de opdracht als opgeleverd.
 6. Indien de opdracht door omstandigheden als overmacht of onwerkbaar weer op de genoemde datum niet gereed zal zijn, wordt dit terstond door Rijkhuis® aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 7. Rijkhuis® is een gefixeerd bedrag van € 100,00 per werkdag verschuldigd aan de opdrachtgever indien de opdracht door de schuld van Rijkhuis® later wordt opgeleverd dan overeengekomen. Schadevergoedingen zijn niet met BTW belast.

3. Betaling

 1. Betaling vindt plaats conform de afspraak in de opdrachtbevestiging.
 2. De opdrachtgever mag besluiten om 5 procent van de aanneemsom in te houden ter zekerheidstelling dat de geconstateerde opleverpunten correct worden opgeleverd. Binnen 3 maanden na de oplevering dient deze 5 procent voldaan te zijn. Indien er dan nog gebreken zijn, dan mogen de kosten voor het herstellen hiervan ingehouden worden op de laatste 5 procent.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijnen betaalt, dan vervalt de overeengekomen datum van het gereed zijn van de opdracht.
 4. Rijkhuis heeft bij het uitblijven van de betaling het recht om de werkzaamheden dan wel de ingebruikname op te schorten of de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen.
 5. Buitengerechtelijke kosten voor de incassering van de betaling zijn voor rekening opdrachtgever.
 6. Rijkhuis hanteert de wettelijke regelingen en termijnen voor de incassering van de betaling.
 7. De opdrachtgever mag de betaling gedeeltelijk (in verhouding tot de tekortkoming) opschorten als het werk niet voldoet aan de opdrachtbevestiging. De reden moet kenbaar gemaakt worden bij Rijkhuis® vóór het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum.

4. Overige verplichtingen

 1. Indien Rijkhuis® zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever conform de wettelijke regels heeft gehandeld, kan de opdrachtgever de opdracht door derden laten uitvoeren of voortzetten. De te maken kosten, binnen de grenzen van redelijkheid, en de voortvloeiende schade kunnen verrekend worden dan wel gevorderd worden bij Rijkhuis®.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de bouwkavel bouwrijp is en er geen obstakels zijn voor de bereikbaarheid van de bouwkavel en/of de opslag van bouwmaterialen op de bouwkavel.
 3. De opdrachtgever werkt mee aan het tijdig verkrijgen van de bouwvergunning.
 4. De opdrachtgever heeft de verplichting om te goeder trouw te handelen jegens Rijkhuis® en Rijkhuis® te informeren over alles wat van toepassing is om de opdracht correct uit te kunnen voeren binnen de overeengekomen termijn.

 

5. Schorsen van de opdracht

 1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te schorsen. Uiterlijk de 3e dag van de schorsing ontvangt de opdrachtgever een gespecificeerd overzicht van de reeds gemaakte kosten.
 2. Indien de schorsing langer dan 2 weken duurt, dan dienen de kosten conform het hierboven genoemde overzicht binnen 3 werkdagen aan Rijkhuis® voldaan te worden.
 3. Bij schorsing vervalt de overeengekomen opleveringsdatum. De opdrachtgever is met ingang van de eerste dag van de schorsing verantwoordelijk voor het werk en de eventuele schades aan het werk als gevolg van de schorsing.
 4. Bij een schorsing van langer dan 4 weken heeft Rijkhuis® het recht om de overeenkomst te beëindigen ongeacht de voortgang van de werkzaamheden.
 5. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de vergoeding van de aanneemsom minus de nog niet gemaakte kosten.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. Rijkhuis® is verantwoordelijk en aansprakelijk voor tekortkomingen in het ontwerp.
 2. Rijkhuis® is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het werk, schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever in de periode van de aanvang van het werk tot en met de dag van oplevering.
 3. Rijkhuis® is na de oplevering verantwoordelijk en aansprakelijk conform de garantievoorwaarden die onlosmakelijk zijn verbonden met de opdrachtbevestiging.
 4. De opdrachtgever dient onvolkomenheden binnen een redelijke termijn te melden bij Rijkhuis®.

 

7. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij beslechting van geschillen kan de eisende partij kiezen voor de tussenkomst van de gewone rechter, de kantonrechter of de Raad van Arbitrage voor de bouw.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rijkhuis® is het Nederlands recht van toepassing.